Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Deçan

Sistem i implementuar në Komunën e Deçanit.
-Kapaciteti fotovoltaik: 5kWp
-Prodhimi vjetorë: 6,250kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 7,534.3kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 301

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀