Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Mitrovicë

Sistem i implementuar tek klienti në Komunën e Mitrovicës
-Kapaciteti fotovoltaik:11kWp
-Prodhimi vjetorë: 14,300kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 17,238,65kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 689

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀