Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistemi Fotovoltaik Hibrid, Junik

Sistem i implementuar në Komunën e Junikut.
-Kapaciteti fotovoltaik: 5.5kWp
-Kapaciteti i baterisë: 5.1kWh
-Prodhimi vjetorë: 7,920kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 9,547.5kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 382

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀