Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Klinë

Sistem i implementuar në objektin e Baci Petrol në Komunën e Klinës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 105kWp
-Prodhimi vjetorë: 139,222kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 167,832.3kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 6,713

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀