Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Gjakovë

Sistemi Fotovoltaik i lidhur në rrjet me parimin NET-METERING, i pari në Kosovë në Komunën e Gjakovës
-Kapaciteti fotovoltaik: 5.5kWp
-Prodhimi vjetorë:6,600kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 7,956kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 318

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀