Sistem Fotovoltaik Rezidencial

Sistem Fotovoltaik On-Grid, Prishtinë

Sistem i implementuar në Komunën e Prishtinës.
-Kapaciteti fotovoltaik: 14kWp
-Prodhimi vjetorë:17,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 20,485kgCO₂/vitë
-Pemë të mbjella: 819

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀