Sistem Fotovoltaik Komercial

Sistem Fotovoltaik Hibrid, Prizren

Sistem i implementuar në Shkollën Concordia në Komunën e Prizrenit
-Kapaciteti fotovoltaik: 30kWp
-Kapaciteti i baterisë: 13.8kWh
-Prodhimi vjetorë: 36,000kWh

Ndikimi në mjedis:
-Reduktimi i CO₂: 43,398kgCO₂
-Pemë të mbjella: 1,736

ESCO zgjedhja juaj për energji të pastër! ☀